การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2553
 

ภาพบรรยากาศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2553

 
 
ผู้ชนะการประกวด
 

            รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคเหนือ

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นายอัษนัย กางมูล จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ นางสมพิศ พรหมชิตมาตร์ กรุงเทพมหานคร

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ น.ส.สุพรรณี บุญศรี โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ ด.ญ.มินตรา รัตนชมภู โรงเรียนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

ภาคอีสาน

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นางสุวรรณี ผิวนวล จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ นางแก้วตา ภารเวช จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ น.ส.สุรีฉาย ไชยวุฒิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ นายคุณากร วงลคร โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

ภาคกลาง

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ น.ส.สิริพร เอี่ยมมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลรองชนะเลิศ จ่าโทบดินทร์ ภูฆัง กรุงเทพมหานคร

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.กรุณา แสงอ่ำ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
รางวัลรองชนะเลิศ น.ส.ญาณิศา เจริญผล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคใต้

ประเภทประชาชน
รางวัลชนะเลิศ นายสมบูรณ์ สุวิทยารัตน์ จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศ นางอมรศรี สามารถ จังหวัดชุมพร

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ น.ส.อลิษา ช่างเรือ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
รางวัลรองชนะเลิศ นายธัญพิสิษฐ์ เพ็งช่วย โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th