การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2558
 

ผู้ชนะการประกวด

            รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2558 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ นางสาวนวรัตน์ ชมภูธร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รางวัลรองชนะเลิศ นายพงษ์พัฒน์ กองแก้ว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน
รางวัลชนะเลิศ นายวรพจน์ จันทยา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวพันธิวา สนิทนิตย์ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

ภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ นางสาวธัชนนท์ ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
รางวัลรองชนะเลิศ นายสิทธิโชติ พงษ์เทพ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ศิริลักษณ์ อรรถชัยยะ โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวศรัณพร อุชูภาพ โรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง

ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ นางสาวศกุนี สุวรรณี วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวนิรชา ลอมแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาคอีสาน
รางวัลชนะเลิศ นางสาวฐิตารี สุริยันต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวดวงฤทัย บุญสินชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ นายธนกฤต เกษมาลา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ นายณัฐพล ดิษฐ์แช่ม คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ นายสุพัฒน์ มณีฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รางวัลรองชนะเลิศ นายกวีเชษฐ์ เปีย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th