การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2559
 

ผู้ชนะการประกวด

            รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2559 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ นางสาวนวลโบ แสงคํา โรงเรียนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาววรินทร คําจันทร์ โรงเรียนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน
ราวัลชนะเลิศ นายสิทธิชัย คารมหวาน โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวพันธิวา สนิทนิตย์ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

ภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนิดา มาตรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค จังหวัดนนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวหวันยี่หวา คมคาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี

ภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพงศ์ นิ่มชะนะ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวจริยา ศรีเกต โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอาทิตยา แสงเขื่อน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาคอีสาน
รางวัลชนะเลิศ นายสุริยา ชมภู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ นายวุฒิชัย กันใจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ นายอภิชัย จันทร์เกษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวญาณิศา เจริญผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ นายกวีเชษฐ์ เปีย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ นายชวิน พนังนุวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th