การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค ปี 2560
 

ผู้ชนะการประกวด

            รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2560 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ นางสาวนันท์นภัส สมสนุก โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ เด็กหญิงพรสวรรค์ ขันธสีมา โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน
รางวัลชนะเลิศ นางสาวสมฤทัย ทวีเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวอารีรัตน์ อินทฤทธิ์ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

ภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ เด็กหญิงอวัศยา ฉัตรเงิน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐริกา เคลื่อนทอง โรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง
รางวัลรองชนะเลิศ เด็กหญิงการดา เพชรจำรัส โรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง

ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ นางสาวธีรดา คำรังษี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวชิดชนก มณีวรรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาคอีสาน
รางวัลชนะเลิศ นางสาวพันธิวา สนิทนิตย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ นายจิรพงศ์ ลีทองดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ นางสาวลวัศย์สร พลายสวาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวสุดารัตน์ ทิพพิมพ์วงศ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาคใต้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวศุภิสรา หนูประกอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ นายเฉลิมรัฐ จุลโลบล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ ©
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170, ประเทศไทย โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
ติดต่อ webmaster : lcwww@mahidol.ac.th